Privacy verklaring

Les Verder, gevestigd aan Westlandseweg 10 (kantoor 6A) te Wateringen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.lesverder.nl
Westlandseweg 10 (kantoor 6A)
2291PG Wateringen
Telefoonnummer: 06 122 374 33
E-mailadres: info@lesverder.nl

 

1. Persoonsgegevens die Les Verder verwerkt

Les Verder verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Les Verder verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Les Verder verwerkt:

 • NAW-gegevens: naam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s) en e-mailadres;
 • Persoonlijke gegevens: geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit);
 • Persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid voor zover uitdrukkelijk vallend onder de ontheffingen uit vigerende wet- en regelgeving, waaronder artikel 21 Wbp, en onder verwijzing naar artikel 4 van dit privacyreglement;
  • persoonlijke gegevens opdrachtgever;
  • persoonlijke gegevens werkgever;
  • gegevens die verband houden met de diensten van Les Verder, zoals data van afspraken, gespreksverslagen, rapportages etc.

Les Verder verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag Les Verder persoonsgegevens verwerkt

Les Verder verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • Les Verder verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die Les Verder nodig heeft voor haar belastingaangifte.

 

3. Verstrekken gegevens aan derden/openbaar maken gegevens

 1. Les Verder verstrekt geen persoonsgegevens van cliënten en opdrachtgevers aan derden, behoudens indien en voor zover:
  1. dit als zodanig in dit privacyreglement is aangegeven;
  2. Les Verder daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving is gerechtigd en/of wordt verplicht, dan wel hiertoe door een overheidsinstelling of andere regelgevende instantie wordt verzocht;
  3. dit naar het oordeel van Les Verder noodzakelijk is om haar rechten en/of eigendom te beschermen;
  4. dit geschiedt ter verificatie van de volledigheid en de juistheid van de verstrekte persoonsgegevens en andere, minder vergaande mogelijkheden ontbreken.
 2. Les Verder zorgt ervoor dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijk en zorgvuldige wijze worden verwerkt.
 3. Les Verder registreert niet meer persoonsgegevens dan voor het hierboven beschreven doel noodzakelijk is en neemt geen persoonsgegevens op voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Persoonsgegevens worden verwerkt indien:
  1. de betrokkenen zijn toestemming heeft verleend. Met het aangaan van onze overeenkomst of de dienstverlening bij Les Verder, stemt de betrokkenen in met het verzamelen van de voor de uitvoer van het traject noodzakelijke persoonsgegevens;
  2. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarin de betrokkenen partij is of om een wettelijke verplichting na te komen.
 4. Les Verder verstrekt geen persoonsgegevens van opdrachtgevers of betrokkenen aan derden, behoudens indien en voor zover
  1. dit als zodanig in dit reglement is aangegeven;
  2. Les Verder daartoe op grond van wet- en/of regelgeving is gerechtigd en/of wordt verplicht.

 

4. Hoe lang Les Verder persoonsgegevens bewaart?

Les Verder bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Les Verder hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia , adres, geboortedatum, e-mail, telefoon en afgenomen diensten hebben een bewaartermijn van zeven jaar.

Gespreksrelevante data, zoals inhoudelijke verslagen worden na zeven jaar gewist.

Reden: op basis van de fiscale boekhoud- en administratieplicht. Volgens artikel 25 AWR.

 

5. Cookies, of vergelijkbare technieken, die Les Verder gebruikt

 1. De cookies die Les Verder gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Les Verder hiermee haar website optimaliseren.
 2. Met uw toestemming plaatst Les Verder “tracking cookies” op uw computer. Les Verder gebruikt deze cookies om de website optimaal te laten functioneren. Via de website wordt ook een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Les Verder gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Les Verder heeft hier geen invloed op.
 3. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

 

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Les Verder en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lesverder.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Les Verder aan jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone), de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen met Les Verder. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

7. Hoe Les Verder persoonsgegevens beveiligt

Les Verder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Les Verder maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Als u naar aanleiding van deze privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan gerust contact op met Les Verder.